PROCURĂ SPECIALĂ – Valabilă pentru A.G.O.A. 2018

PROCURĂ SPECIALĂ – Valabilă pentru A.G.O.A. 2018

PROCURĂ SPECIALĂ

Descarca de aici
Valabilă pentru A.G.O.A. convocată la data de 18.04.2018 / 19.04.2018
Subsemnatul (a) ……………………………………………..CNP(CUI)………………………………………. posesor
C.I./B.I. seria……..nr…………………, eliberat de ……………………………………………… la data
de………………………. în calitate de acționar la S.C. FAIMAR S.A. cu sediul social în Baia-Mare,
str.Oborului nr.1, Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO 2943069, cu un nr. de ……………………..acțiuni, prin
prezenta împuternicesc pe
Dl./D-na. …………………………………………………………….., acționar la S.C. FAIMAR S.A., CNP (CUI)
………………………………………………………, posesor al CI/BI seria………nr………………….., eliberat la data
de………………………., să mă reprezinte cu numărul de voturi aferente acțiunilor mele în AGOA din
18.04.2018 / 19.04.2018 ora 10 00 la Hotel Europa, str. Pășunii nr. 1A din Baia Mare și să exprime votul în
numele subsemnatului(ei).
Ordinea de zi:
1.Aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pe anul 2017, va vota
……………………..
2.Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2017, va vota
……………………………
3.Aprobarea bilanțului contabil și contului de profit si pierdere pe anul 2017, va vota
…………………………..
4.Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2017, va vota
……………………………
5.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, va vota ………………………….
6.Aprobarea programului de activități și investiții pe anul 2018, va vota
………………………….
7.Aprobarea datei de 09.05.2018 ca data de inregistrare în conformitate cu art.238 alin.1
din Legea 297/2004 și a datei de 08.05.2018 ca data ex-date conform art. 129 2 din Regulamentul
CNVM 1/2006, va vota ………………………
8.Aprobarea imputernicirii D-lui Bindea Samson cu indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGOA la ONRC, va vota
……………………………….
Data ………………………… Semnătura acționar