Buletin de vot

Buletin de vot

Descarca de aici

 

S.C. FAIMAR S.A.

BAIA-MARE Ștampila emitentului

BULETIN DE VOT

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

din 18/19.04.2018

Nr. actiuni _________

1.Aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pe anul 2017, va vota

pentru…………………….impotriva……………………abtineri…………………

2.Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2017, va vota

pentru…………………….impotriva……………………abtineri…………………

3.Aprobarea bilanțului contabil și contului de profit si pierdere pe anul 2017, va vota

pentru…………………….impotriva……………………abtineri…………………

4.Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2017, va vota

pentru…………………….impotriva……………………abtineri…………………

5.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, va vota

pentru…………………….impotriva……………………abtineri…………………

6.Aprobarea programului de activități și investiții pe anul 2018, va vota

pentru…………………….impotriva……………………abtineri…………………

7.Aprobarea datei de 09.05.2018 ca data de inregistrare în conform. art.238 alin.1 din Legea 297/2004 și a datei de 08.05.2018 ca data ex-date conform art. 1292 din Regulamentul CNVM 1/2006, va vota

pentru…………………….impotriva……………………abtineri…………………

8.Aprobarea imputernicirii D-lui Bindea Samson cu indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGOA la ONRC, va

vota pentru…………………….impotriva……………………abtineri…………………

Data ……………… Semnatura actionar