Convocator AGOA 2018

Convocator AGOA 2018

Descarca de aici

 

S.C FAIMAR S.A.

inmatriculatd la Oficiul Registrului Comerfului Maramureg
Numdr de ordine J2413511991, G.U.1.2943069-atribut fiscal „RO’,
Gapital social subscris si vdrsat: 4.186.802 RON
Sediul social: Baia-Mare,Str.Oborului nr.1, judelul Maramureg

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC Faimar SA cu sediul in Baia Mare, str.
Oborului nr. 1, judet Maramures, inregistrata la ORC Maramures sub nr. J24/31l1gg1; CUI
RO 2943069, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 18.04.2018
ora 10, la Hotel Europa, Baia Mare str. Pasunii nr. 1A, pentru toti actionarii inregistrati in
Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 03.04.2018, considerata ca data de referinta, dupa
cum urmeaza :
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara :
1. Aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pe anul 2017. 2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul2017. 3. Aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierdere pe anul 2017. 4. Aprobarea raportului auditorului pe anul 2017. 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 20i8. 6. Aprobarea programului de activitati si investitii pe anul 2018. 7. Aprobarea datei de 09.05.20’18 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile
art .238 alin.1 din legea 29712004 si a datei de 08.05.2018 ca data de ex-date conform, art
1292 din Regulamentut CtrtVttl 112006. 8. Aprobarea imputernicirii domnului Samson Bindea cu indeplinirea formalitatilor cerute
de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGOA la ONRC.
La sedinta pot participa toti actionarii care figureaza in Registrul Actionarilor, la data de
referinta 03.04.2018, personal (pe baza actului de identitate) sau prin reprezentare, fie de
catre un alt actionar, fie o persoana care nu are calitatea de actionar, cu exceptia
administratorilor, in baza unei imputerniciri speciale sau generale de reprezentare, iar
actionarii persoane juridice prin reprezentantul legal sau persoana careia i s-a acordat
competenta de reprezentare (mandat, imputernicire). Persoana fizica ce reprezinta
societatea trebuie sa aiba asupra sa certificatul constatator al societatii ce o reprezinta, nu
mai vechi de 30 zile din care sa rezulte ca persoana-care da imputernicirea este
reprezentantul legal al societatii.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta
inainte de Adunarea Generala a Actionarilor ,prin utilizarea formularului de vot prin
corespondenta pus la dispozitie la sediul societatii, iar formularul de vot prin corespondenta
poatefi trimis insotitde copia actului de identitate (in cazul actionarilorpersoane fizice) sau a
certificatului de inregistrare al actionarului (in cazul actionarilor persoane juridice), in conditiile
legii, in original la sediul societatii pana cel tarziula10.04.2018, ora 15-
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din
capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA si de a propune
proiecte de hotarari, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (respectiv
pana in data de 05.04.2018), cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificari concrete.
Acestea vor fi insotite de actul de identitate al initiatorului (persoana fizica) sau al
reprezentantului legal, pentru persoane juridice.
Fiecare actionar are dreptul de a adresa consiliului de administratie intrebari in scris,
inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, pana
la data limita de depunere a imputernicirii speciale sau generale de reprezentare.
Raspuhsurile se vor primi in cadrul adunarii generale.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar, a doua convocare va fi in data de
19.04.2018 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.
Formularele de lmputernicire speciala sau generala de reprezentare
formularul de vot prin corespondenta pot fi consultate si obtinute de la sediul

precum sl
societatii,

incepand cu data de 19.03.2018 intre orele 11-15.
Documentele referitoare la ordinea de zi
societatii, incepand cu data de 26.03.2018 intre
generale de reprezentare vor fi depuse la sediul
15.

pot fi consultate si obtinute de la sediul
orele 11-15. lmputernicirile speciale sau
societatii pana la data de 10.04.2018 ora

Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0262 226 935.
PRESEDINTE CA.
COMAN CORNEL